Sat 28 Feb 2009

موضوعات پیشنهادی برای پايان‌نامه

موضوعات پايان‌نامه

 1-     برآورد آثار جانشيني كارت‌هاي اعتباري براي پول بر رشد اقتصادي كشور

2-     تدوين سياست‌هاي پولي مناسب منطبق بر معيارهاي منطقه‌اي

3-     تجديد نظر بر قانون تجارت

4-     تدوين الگوي مناسب مديريت ريسك در شبكه بانك كشور

5-     بررسي (ارزيابي) عملكرد سياست‌هاي اعتباري نظام بانكي بر رشد و گسترش بخش مسكن در كشور

6-     نقش و سهم شبكه بانكي (بانكهاي تجاري) در افزايش اشتغال پايدار

7-     ساده‌سازي و يكسان‌سازي روشها در بانكها

8-     نقش عوامل غيربانكي در ميزان كارايي بانك‌ها

9-     نقش و اهميت صنعت بيمه در بازارهاي سرمايه كشور

10-  بررسي جنبه‌هاي فقهي استفاده از الگوهاي جديد تامين مالي (بازار سرمايه)

11-  ميزان آشنايي علما و طلاب حوزه علميه قم با بانكداري بودن ربا و تاثير آن در فرهنگ‌سازي و تاثيرات آن در ترويج بانكداري بدون ربا در جامعه

12-  موضوع تحقيق پول‌شويي و اثرات آن در نظام بانكي

13-  تاثير واقعي بودن تسهيلات بر كاهش مطالبات

14-  بررسي طرح نظام ارزيابي و رتبه‌بندي بانكهاي كشور

15-  رهبري هزينه در نظام بانكي كشور

16-  بررسي اثرات دستگاههاي خودپرداز در جذب سپرده‌ها و ميل نهايي به پس‌انداز

17-  بررسي راهكارهاي ارتقاء سطح ايمني و امنيتي شبكه‌هاي online بانكي

18-  حضور بانك در مناطق توسعه يافته و نقش آن در ارتقاء سهم بازار

19-  ارتباط بين آموزش و جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق

20-  ارتآاط بين فرهنگ يك منطقه و مطالبات

21-  مشتريان حسابهاي جاري و نوع شغل آنان

22-  نحوه همكاري سازمانهاي خارج از بانك در وصول بانك

23-  نقش و تاثير مسئولين حوزه‌ها در مديريت شعب در بانك صادرات

24-  بررسي هزينه نمايندگي در بانكهاي دولتي ايران

25-  استقرار نظام پيشنهادها و نقش آن در افزايش بهره‌وري سازمانها

26-  بررسي (مطالعه) راههاي جذب منابع مالي روستايي از طريق سيستم بانكي (بانكداري روستايي)

27-  بررسي راهكارهاي كاهش تعارض بين اهداف سازماني و اهداف شخصي كاركنان

28-  بررسي ميزان نظام انتصابات در بانك و ارائه يك الگوي استاندارد

29-  مقايسه نقش مديران بومي با مديران غيربومي در بانك صادرات استانها

30-  تاثير و نقش موسسه بانكداري ايران در افزايش بهره‌وري بانك صادرات ايران

31-  بررسي آثار جوايز اعطايي بانكها در افزايش سپرده‌ها

32-  كفايت درآمدي هزينه‌هاي اوراق مشاركت توسط بانك مركزي

33-  نرخ در بهره در بازار غير متشكل پولي و ارتباط آن با نرخ بازار و سود بانكي

34-  كفايت شاخصهاي نسبتهاي مالي در نظام بانكي ايران

35-  بررسي واگذاري باجه‌هاي تحويلداري به بخش خصوصي

36-  رهبري هزينه در بانك صادرات ايران و اثرات آن در سودآوري در دوره مديريت آقايان مقدسي، شريف‌رضوي، حاتمي‌يزد

37-  رابطه بين اصلاحات مالياتي و رشد سرمايه‌گذاري در كشور

38-  حيطه نظارت در بانك صادرات ايران

39-  فرهنگ‌ سازماني در بانك صادرات و نقش آن در پيشرفت

40-  اساتيد مديريت در ايران و نقش آنان در توسعه دانش مديريت

41-  بررسي اثر سطح تحصيلات كاركنان و مديران، در كارائي بانك در حوزه x در سال 1384

42-  بررسي اثر تغيير نرخ سود علي‌الحساب سپرده بر منحني مصرف (c)

43-  بررسي تطبيقي كارائي بانكداري خصوصي و بانكداري دولتي (بانكهاي سامان و صادرات) سال 82

44-  بررسي نقش واحدهاي بازرسي و حسابرسي در اصلاح روند اجرايي بانكها

45-  بررسي نقش دستگاههاي نظارتي (سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات بانك مركزي،معاونت بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي) بر كارائي بانكها

46-  بررسي عوامل موجود رقابت در بين بانكهاي دولتي

47-  رابطه بين كفايت سرمايه و رشد بانكها

48-  نظام پيشنهادها و رابطه آن با كاهش هزينه‌ها

49-  مديريت منابع انساني در نهج‌البلاغه

50-  نهج‌البلاغه و تئوريهاي معروف در مديريت

51-  انتظار كارايي شغلي و عكس‌العمل كاركنان

52-  آيا نجات يافتگان از اخراج و تعليق در سازمانها دچار «بيماري بازماندگان» مي‌شوند؟        survivor sickness

53-  علاقه به شغل

54-  شخصيت درون‌گرا و برون‌گرا و اثرات آن در كارايي

55-  ساعات كار مفيد در بانك صادرات ايران

56-  خلوت سازي شعب hame bawking

57-  كارتهاي اعتباري و اثرات آن در كاهش تقاضاي پول

58-  پاداش و بهره‌وري اول كداميك؟

59-  ارزنده‌ترين سرمايه‌هاي امروز سرمايه‌هاي هوشمند Intellectuall capitals كتاب رهيدن از قانونهاي كهنه

60-  چگونه مي‌توان سرمايه∱رسي امكان راه‌اندازي بانك مجازي در ايران و اثرات آن در توسعه باكار با 12 پرش موسسه كالوپ رهيدن از قانونهاي كهنه

62-  اثرات تعديل نيروي انساني ناكارآمد براي افزايش بهره‌وري حوزه‌هاي 35 گانه تهران

63-  تقاضاي پولي جامعه ايران و نقش آن در نقدينگي

64-  تقاضاي عقلايي پول موسسات توليدي در ايران

65-  نظريه ويكسل پول و بانكداري دكتر پژويان

66-  بررسي مدل قيمت‌گذاري سهام بانك صادارت كاركنان بانكها با توجه به سوابق، تحصيلات و ...

الف) چگونه ارزش‌گذاري سهام وارد مدل مي‌شوند.

ب) آيا ادغام بانكهاي دولتي

67-  بررسي امكان راه‌اندازي بانك مجازي در ايران و اثرات آن در توسعه بانكداري الكترونيك Virtual Bank

68-  اثرات بانكهاي خصوصي در كاهش نرخ بهره بازار غير متشكل

69-  تفاوتهاي بين اوراق قرضه و اوراق مشاركت و تاثير آن در سياستهاي اقتصادي و پولي كشور از سال 1378 الي 1383

70-  تاثير واگذاري سهام بانكها به كاركنان بانكها

71-  نقش پاداش در بهره‌وري

72-  نمره‌هاي ارزيابي كاركنان ، كاركنان جديد و قديمي

73-  دستيابي به نرخ spread مناسب بهينه براي نظام بانكي

74-  رابطه بين ريسك پذيري مردم و سپرده‌گذاري در ايران

75-  ارزش زماني پول از ديدگاه مديريت مالي و فقه جعفري دانشگاه امام صادق 1376

76-  بررسي خط‌مشي تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

77-  پاركهاي فن‌آوري در ايران و تاثير آنها در بانكداري الكترونيك

78-  استفاده از شبكه‌هاي عصبي براي پيش‌بيني روند قيمت سهام در بورس اوراق بهادار دانشگاه آزاد 1379

79-  تاثير نوع مالكيت بر روي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس علامه طباطبايي 1380

80-  ارائه مدل تعيين رابطه بين تورم و بازده واقعي سهام در ايران

81-  روند بازده و پيش‌بيني قيمت در بورس تهران

82-  بررسي انتشار حق تقدم و تاثير آن بر بازده سهامداران در بورس اوراق بهادار

83-  عوامل تعيين كننده بافت سرمايه شركتهاي ايران

84-  الزامات سازمان‌دهي به شكل هلدينگ براي سيستم مالي شركتها در ايران

85-  بررسي عوامل مديريتي توسعه و كاربرد كارتهاي اعتباري در ايران

86-  عوامل موثر در بافت سرمايه و نسبتهاي اهرم‌هاي مالي در شركتهاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

87-  بررسي نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي مورد ايران 76-40

88-  بررسي تاثير ماليات بر پس‌انداز در ايران 75-38 تخمين تابع هزينه و بررسي رشد بهره‌وري بانك صادارات ايران

89-  بررسي ثبات سيستم پولي ايران

90-  توسعه بازار مالي و اثر آن بر رشد اقتصادي

91-  بررسي رابطه علمي بين مخارج دولت و ماليات در ايران

92-  تخمين حجم اقتصاد زيرزميني ايران و بررسي رابطه آن با برخي از متغيرهاي كلان، پايان‌نامه حسام نيكوپور

93-  بررسي اثرات پوياي كاهش ارزش اسمي ريالي بر متغيرهاي كلان اقتصاد ايران

94-  هزينه‌هاي فرصت

95-  اوراق مشاركت و سياستهاي انقباض تسهيلاتي و ريسك اعتباري


نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 18:13 |  لینک ثابت   •